STRUKTUR PERSONALIA  MA’HAD QUDSIYYAH

Majelis Syura/Penasehat :

1. KH. Drs. Em. Nadjib Hassan

2. KH. Nur Halim

3. KH. Saifuddin Lutfi

4. KH. Nur Hamid

5. KH. Ahmad Asnawi

Pengasuh

KH.M. Sya’roni Ahmadi

Mudir

KH. Fathur Rahman

Naib Mudir

KH. M. Yusrul Hana, S. Ag

Katib

Taufiq Aulia Rahman, M.H.I

Wakil Katib

Aunur Rahman

Bendahara

Muhammad Syukron

Bagian Humas dan Kesantrian

Aries Uriyanto

Bagian Sarana Prasarana

Noor Kholis, S. Ag

Bagian Ketatausahaan

Muhammad Kharis, S.Ud